top of page

1)      Start kl. 13.00

2)      Val av mötesordförande att leda förhandlingarna.

3)      Val av mötessekreterare.

4)      Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.

5)      Fastställande av röstlängd.

6)      Godkännande av mötets stadgeenliga utlysande.

7)      Godkännande av dagordningen.

8)      Verksamhetsberättelse

9)      Revisionsberättelse och fastställande av resultat-och balansräkning.

10)   Fråga om ansvarsfrihet.

11)   Budget

12)   Verksamhetsplan

13)   Fastställande av antal styrelseledamöter.

14)   Fastställande av antal suppleanter.

15)   Val av ordförande.

16)   Val av övriga ledamöter.

17)   Val av revisor

18)   Val av revisorssuppleant.

19)   Val av ledamöter i valberedningen.

20)   Övriga ärenden.

21)   Årsmötets avslutande

bottom of page